Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), TR 52 Düzey 2 Bölgesi’nde (Konya-Karaman), 5449 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, 22.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, belirtilen kanun ve yönetmelik çerçevesinde, TR52 Düzey 2 Bölgesi 2010–2013 Bölge Planı hazırlamıştır. Planda TR52 Bölgesi’nin vizyonu “Kaynaklarını ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo-kültürel yapısı güçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak” şeklinde tanımlanmış ve bu doğrultuda beş tematik eksen belirlenmiştir:

—Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması

—Bölgenin cazibesinin artırılması

—Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması

—İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması

—Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi

 

Yukarıda bahsedilen tematik eksenlere yönelik olarak MEVKA tarafından 2010 yılı kapsamında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı başlıklarında iki ayrı mali destek programı öngörülmüştür. MEVKA’nın 2010 yılı için belirlediği bütçe kapsamında karşılıksız mali destek olarak dağıtılacak toplam tutar 20.000.000 TL’dir. Bu tutarın mali destek programları arasındaki tahsisi aşağıdaki gibidir:

1. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı: 15.000.000 TL

2. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 5.000.000 TL

 

Bu teklif çağrısı kapsamında, 2010 yılı bütçesine göre, kullandırılacak destek miktarı 15.000.000,00TL’dir. Bu rakamlar nihai olmayıp, program kapsamında kabul edilecek projelerin sayısına ve/veya kalitesine göre değişebilecektir. Bölge Planı’nda, bölgenin gelişmesi açısından önemli olan noktaların başında bölgenin rekabetçilik düzeyinin ve cazibesinin artırılması gelmektedir. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile bu alanlardaki gelişme sürecine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Amaçları ve Öncelikleri

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının genel amacı, TR52 (Konya-Karaman) Düzey2 Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Programın özel amacı ise, yenilikçi veya modern yöntemler kullanarak sanayi ve tarıma dayalı sanayide, imalat, turizm ve hizmet sektörlerinde işletmelerin nitelikli projeler yoluyla hizmet ve ürün kaliteleri ile kapasitelerini arttırmaktır.

Bu teklif çağrısı kapsamında programın öncelikleri;

Öncelik1: İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,

Öncelik 2: İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,

Öncelik 3: Bölgede yenilikçilik (inovasyon) anlayışının yerleştirilmesi ile işletmelerin üniversitelerle işbirliği kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve verimli üretim, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve örgütlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması

Öncelik 4: Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması,

Öncelik 5: Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,

Öncelik 6: Lojistik sektörünün hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması,

Öncelik 7: Çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi,

Öncelik 8: Atık yönetimi sistemleri teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması.

 

Mevlana Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

Ayrıca hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu oranlara göre bir projenintoplam uygun maliyeti en az 40.000TL ve en fazla 2.000.000TL olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı katkı ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 

(1) Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

-KOBİ tanımına uyması (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler);

-Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması;

-Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgelerde bulunması,

-Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

-Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 (2) Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, iflâs anlaşması ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;

d) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, proje başvuru tarihi itibari ile sosyal sigorta primi, vergi veya temerrüde düşmüş borcu olanlar

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

 

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda katılamama şartı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”), Başvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

 

Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler

Süre: Azami proje süresi, 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

 Yer: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 Proje Konuları: Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren proje türleri uygundur. Aşağıda, finanse edilebilecek bazı proje türleri belirtilmektedir.

Bunlar sadece örnek niteliğinde olup uygun proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

 

Öncelik 1: İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması

 

a) Patent, marka, endüstriyel tasarım vb.. sınaî mülkiyet haklarının kazanımını hedefleyen projeler,

b) Uluslararası sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yönelik projeler,

c) Yöresel ürünlerin coğrafi işaretler ile korunmasına yönelik sertifikasyon amaçlı projeler ve standardizasyon için gerekli altyapı ve yatırım projeleri,

d) İşletmelerin tanıtım ve pazarlamaya yönelik projeleri,

 

 

Öncelik 2: İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması

 

a) Kalite güvence sistemleri kullanılmaya başlanması ile sonuçlanmayı hedefleyen projeler,

b) EuroGap, CE, ISO, HACCP, vb.. belgelerin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulmasına yönelik projeler (belge alımı taahhüt edilmelidir),

c) Üretimde verimlilik ve kaliteyi geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılması,

 

Öncelik 3: Bölgede yenilikçilik (inovasyon) anlayışının yerleştirilmesi ile işletmelerin üniversitelerle işbirliği kültürünü geliştirilmesi yenilikçi ve verimli üretim, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve örgütlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması

 

a) Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması ve bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması projeleri,

b) Verimliliği artırıcı yazılımların kullanılarak otomasyona geçişin sağlanmasına yönelik projeler,

c) Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi,

d) İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, insan kaynakları kapasitesinin ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,

e) İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi kapasite artırma ve ürün çeşitlendirilmesi faaliyetleri,

f) Doğrudan Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojileri ilgili yatırım projeleri,

g) Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle zenginleştirilmesi,

h) İmalatta kullanılan makinelerin üretimine yönelik yenilikçi projeler,

 

Öncelik 4: Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması

 

a) Gıda güvenliği kapsamında iyi hijyen ve iyi üretim uygulamaları içeren projeler,

b) Sertifikalı tohum üretimine yönelik projeler,

c) Tarıma dayalı sanayide modern ve yenilikçi tekniklerin kullanımına yönelik projeler,

d) Tarımsal ürünlerin boylama-tasnif-standardizasyonu, paketlenmesi, ambalajlama ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu projeleri,

e) Ekim ve hasat mekanizasyonunda üretimin modernize edilmesi projeleri,

f) Soğuk zinciri modernize eden ve tamamlayan (taşıt alımı hariç) projeler,

g) İşlenmiş tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması,

h) Organik ve iyi tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi paketlenmesi ve pazara sunulması,

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 5: Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilme ve ürün çeşitlendirilmesi

 

a) Bölge turizminin çeşitlendirilmesine yönelik yenilikçi projeler,

b) Turizmdeki iş süreçlerinde (tanıtım ve pazarlama gibi) bilişim teknolojilerinin etkin kullanımının yaygınlaştırılması,

c) Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları üretimine yönelik (el dokuma halısı ve kilimi, testicilik, pamuklu bez dokumacılığı, organik oyuncak yapımı, demircilik,

semercilik, yorgancılık, yastıkçılık, nalbantlık, marangozluk vb..) atölyelerin kurulması veya mevcutların modernizasyonu,

 

Öncelik 6: Lojistik sektörünün hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması

 

a) Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin bilgi teknolojileri kullanımı yoluyla artırılmasına yönelik projeler,

b) Lojistik operasyon yönetimine yönelik otomasyon projeleri (lojistik tedarik zinciri, nakliye depo, stok ve envanter yönetimi ile dağıtım ağı gibi),

c) İşletmelerde müşterek tedarik ve benzeri işbirliklerine yönelik projeler,

 

Öncelik 7: Çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi

 

 

a) İşletmelerde temiz, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılarak verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

b) Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak süreç değişikliklerinin yapılması projeleri,

c) Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirme projeleri,

d) Güneş ve biyo-kütleden optimum elektrik üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri,

e) Rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge projeleri,

 

Öncelik 8: Atık yönetimi sistemleri teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması

 

a) Çevre mevzuatının getirdiği sıvı ve katı atık deşarj standartlarına uyum faaliyetleri,

b) Atıkların geri dönüşümüne yönelik projeler,

c) İşletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yeni çevre teknolojilerinden faydalanılmasının sağlanması.

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

-Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

-Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

-%15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

-Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

-Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

-Gayrimenkul yatırımları,

-Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

-Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

-Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

-Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

-Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

-Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler,

-Perakende ve toptan ticaret,

-Emlak yatırımları ve emlakçılık,

-Desteklerin, destek veya burs olarak tekrar dağıtılması.

 

Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK-B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:

Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç) ,

Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması,

Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır:

1. Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa ) Ortak(ların) resmi kayıt belgesi (Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Gazetesi onaylı nüshası gibi),

2. Başvuru sahibinin ve ortaklarının, son üç mali yıla ilişkin vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu, bilançosu/işletme hesap özeti ve bilançoya uygun detay mizanı ile cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası, yeni kurulan işletmeler için ise cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası,

3. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun Yetkili Karar Organlarının, projenin Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunduğu takdirde uygulanması için aldıkları ve gerekli belgeleri (sözleşme, ortaklık beyannamesi, vb..) imzalama yetkisi olan kişi/kişilerin de belirtildiği karar,

4. Başvuru Sahibi ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve imzalarının noter tasdikli sirküleri (Belgenin aslı sunulacak),

5. Başvuru Sahibi ve (varsa) ortakları için proje başvuru tarihinden en geç bir ay önce alınmış sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair belge (Resmi yazı mevcut değilse barkotlu internet çıktısı da kabul edilecektir).

6. Başvuru sahibinin ve proje ortaklarının istihdam ettiği personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibariyle son 3 (üç) aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan belge veya barkotlu internet çıktısı,

7. Proje kapsamında 20.000 TL’yi geçen bütçedeki her bir kalem için en az 2 (iki) proforma fatura,

8. Vergiden muaf olan Başvuru Sahibi ve varsa her bir ortağı için, muafiyet durumunu gösterir belge.

 

Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan imza sirküleri ve beyannameler (her biri 1 asıl ve 2 suret halinde hazırlanacak) dışındaki belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları gerekli görüldüğü taktirde istenebilecektir.

 

Sözleşme İmzalama Aşamasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

1. Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan Başvuru Sahibinin ve varsa ortaklarının, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, ruhsat ve diğer izinler,

2. Projenin uygulanacağı fiziki mekânın tasdikli güncel tapu kaydı veya noter tasdikli kira kontratı,

 

Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye davet bildirimine en fazla 10 (on) gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmediği takdirde, Başvuru Sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074