Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı

PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ

Programın genel hedefi; turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm

merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.

2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nda turizm sektörü öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. İstanbul Bölgesi’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları ile insan kaynaklarının yanı sıra Bölgede yüksek gelişme potansiyeli taşıyan turizm türlerinin ziyaretçilere zengin bir çeşitlilik sunması turizm sektörüne önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul’a gelir ve istihdam bağlamında önemli katkılar sağlayan turizm sektörünün, Bölgenin taşıdığı yüksek potansiyel ile doğru orantılı bir şekilde geliştirilmesi ve Bölgeninküresel turizm yarışında üst sıralara çıkarılması hedeflenmektedir.

 

ÖNCELİKLER:

Öncelik 1. Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması

Bölgede ulusal ortalamanın altında kalan yabancı ziyaretçilerin ortalama kalış süresinin artırılması ve

turizm faaliyetlerinin tüm seneye yayılması için turizmde ürünün çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu

kapsamda, halihazırda yabancı ziyaretçilere yönelik olarak belirli güzergah ve temalarla sınırlı olarak yürütülen kültür turizmi faaliyetlerinin yanında, kongre turizmi, sağlık turizmi, kruvaziyer ve yatçılık turizmi,spor turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, etkinlik turizmi gibi İstanbul’un potansiyelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi; turizmin varış odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi ve turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak, çeşitli turizm imkanlarını sağlık, eğitim gibi farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunabilen alternatif turizm odaklı bir turizm kentine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.Bölgede turizm sektörünün rekabet gücünün artırılarak turizm gelirlerinin ve ziyaretçi sayısının artırılması için entegre turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve Bölgede yabancı ziyaretçi sayısının azaldığı özellikle Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları ile Ramazan ayı dönemine yönelik etkinlik planlamasının yapılması suretiyle, turizm sezonunun bütün yılı kapsayacak şekilde genişletilmesi ve İstanbul’un bütün yıl ziyaretçi çekecek potansiyelinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Öncelik 2. Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması

Bölgenin turizmde küresel bir cazibe merkezi haline getirilebilmesi için; toplam kalite yönetimi yaklaşımı çerçevesinde turizm hizmetlerinin tamamlayıcı hizmetlerle birlikte bir bütün olarak ele alınarak kalitenin artırılması hedeflenmektedir. Mevcut turizm odaklarına ve turizm hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması için yenilikçi uygulamaların, yeni teknolojilerin ve tanıtım materyallerinin geliştirilmesi ve engelliler ve yaşlılar gibi grupların özel ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

PROJE KONULARI

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program önceliklerinin kapsamına giren

projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Bu program kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:

1. Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin yetiştirilmesi

2. Alternatif turizm çeşitlerinin seyahat acenteleri tarafından tanıtımı ve entegre pazarlaması için

yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi

3. Daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesi ve hizmet sağlayıcılarla buluşmasını kolaylaştırıcı yazılımların geliştirilmesi

4. Turizm çeşitlerinin entegrasyonunu sağlayacak sektörler arası işbirliği platformlarının geliştirilmesi

5. Turizm sektöründe hizmet kalitesi ve erişilebilirliği artırmak üzere yenilikçi pazarlama tekniklerinin

geliştirilmesi

6. Turizm sektöründe yaşlı kişilerin ihtiyacına yönelik seyahat modellerinin geliştirilmesi

7. Turizm sektöründe rekabetçilik, girişimcilik, yenilik, istihdam, güvenlik, altyapı gibi konularda bilgi transferini sağlayacak uluslararası işbirliği platformlarının oluşturulması

8. Kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, eğitim turizmi, deniz turizmi gibi alanlarda uluslararası işbirliğini geliştirecek teknolojik altyapının ve işbirliği platformlarının kurulması

9. Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle etkinliklerin takibini sağlayacak modellerin hayata geçirilmesi

 

BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU: KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

• Valilik,

• Kaymakamlıklar,

• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının

İlde Bulunan En Üst Birimleri,

• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,

• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler,

Yüksekokullar, Enstitüler,

• Sanayi ve Ticaret Odaları,

• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,

• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar),

Son Başvuru Tarihi: 07.05.2012

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 200.000 TL

• Azami tutar: 1.000.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074