İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı

 

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK,

BECERİ VE GELECEKLERİNİ DESTEKLEME MALİ DESTEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

 

Programın genel hedefi, TR10 İstanbul Bölgesi’nde çocuklar ve gençlerin bilinçli,sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.Bu programın amacı, İstanbul’daki çocuk ve gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarına ve eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar, bağımlılık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması, çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, kültür, sanat,spor gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

 

ÖNCELİKLER:

 

Öncelik 1: Okuldan işe geçişlerde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi

 

Gençlerin işgücü piyasasına girerken karşılaştıkları zorlukların azaltılması ve okuldan işe geçiş sürelerinin iyileştirilmesi sürecinde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri ile bilgiye daha doğru ve kolay ulaşımı sağlanmakta, gençlerin bilgi, beceri ve talepleri ile doğru orantılı iş kollarında yer almaları temin edilebilmektedir.

 

Öncelik 2: Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması

 

2010-2013 İstanbul Bölge Planı küresel rekabet edebilirlik gelişme ekseni içerisinde; hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve ekonomideki ağırlığının artırılması, işgücü niteliğinin yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi stratejik amaçları benimsenmiştir. Bu çerçevede;genç işgücünün beceri ve niteliğinin geliştirilerek özellikle yüksek katma değer üreten sektörlerde istihdam edilebilirliklerinin artırılması yukarıdaki stratejik amaçlara ulaşmanın temel taşları olacaktır.

Bu öncelik kapsamında; 2010-2013 İstanbul Bölge Planının öncelikli sektörleri olan yaratıcı endüstriler1,lojistik sektörü, finans, bilişim sektörü, turizm sektörleri başta olmak üzere yüksek katma değer üreten sektörler hedeflenmektedir.

 

Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması

Genç işgücü nüfusu fazla olan İstanbul’un küresel rekabet edebilirliğinin artırılması sürecinde; gençlerin yaratıcılıklarının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır.Bu çerçevede; genç girişimciler için sermaye ve iş fikrinin bir araya geldiği platformların oluşturulması,gençlerin yenilikçilik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması, gençlerin yeni teknolojilere adaptasyonunun sağlanması, bilgiye ve bilgi teknolojilerine erişimlerinin artırılması, bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik süreçlerinde bilgi teknolojilerinden etkin şekilde faydalanmalarının sağlanması ve hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması öngörülmektedir.Çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesi büyük önem taşıdığından; sosyal, kültürel, spor ve sanat gibi faaliyetlere yönlendirerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanması, kötü alışkanlıklardan korunması, iletişim becerilerinin artırılması, sosyal ve kişisel gelişimlerinin

sağlanması hedeflenmektedir.

Öncelik 4: Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması

 

Çocuk ve gençlerin; eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği,korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar, bağımlılık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Bu şekilde dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyal hizmetler ve kent hizmetlerine erişimlerinin artırılması, sosyal hizmet sunan kurumlar arasında işbirliğinin tesisi, dezavantajlı çocuk ve gençlere hizmet sunan personelin çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap verebilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasının temini, dezavantajlı çocuk ve gençlere sosyal, hukuki,psikolojik danışmanlık, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunularak toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması, özellikle risk altındaki çocuk ve gençlerin suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları için sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönlendirilerek sağlıklı gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.Çocuk yoksulluğunun ve sokakta yaşayan/çalışan çocuk sayısının azaltılması ve risk altındaki çocukların sokağa yönelmesinin önüne geçilmesi için; okul terklerinin engellenmesi, serbest zamanlarını geliştirici faaliyetlerle geçirmelerinin sağlanması, çocuk istismarının ve şiddetin engellenmesi, ailelerin farkındalığının ve duyarlılığının artırılması, sokaktaki çocukların sokaktan alınıp aile yanına ya da ilgili sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmesi, rehabilitasyonlarının sağlanarak okula geri dönüşlerin temin edilmesi için bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi, mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çocukların sokakta yaşamalarına ve/veya çalışmalarına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak tedbir ve çalışmalar önemli görülmektedir.

 

Öncelik 5: Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili konularda bilgi düzeyinin geliştirilmesi

Çocuk ve gençlerin korunmasında, becerilerinin ortaya çıkarılmasında, sağlıklı, kendine güvenen bireyler olarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanmasında ve yaşam standartlarının yükseltilmesinde ailelere düşen rol son derece büyüktür. Bu kapsamda ergenlik dönemi, çocuk ve genç psikolojisi, şiddet ve istismar hakkında anne-baba eğitimi ve aile destek çalışmaları ile farkındalığın ve duyarlılığın artırılması çocuğun korunmasında, şiddet ve istismarın önlenmesinde, aile-çocuk iletişiminin güçlendirilmesinde,zararlı alışkanlıklardan korunarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde önemli rol oynamaktadır. Aynı şekilde çocuk ve gençlerin de bu konularda bilgilendirici ve geliştirici faaliyetler ile farkındalıklarının artırılması, onların cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda bilinçli, zararlı alışkanlıklardan kendini koruyan,her türlü şiddet ve istismar konusunda bilgili bireyler olmalarını sağlayacak, sonuç olarak toplumsal farkındalık düzeyi yükselecektir.

 

Öncelik 6: Çocuklar ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması

Gençlerin ve çocukların hayatın tüm alanlarına aktif katılan bireyler olabilmeleri için, onların ekonomik,sosyal ve kültürel hayata olduğu kadar karar alma süreçlerine katılımı da gerekmektedir. Karar alma süreçlerine katılım ve gönüllülük bilinci, aynı zamanda çocuk ve gençlerin temel hak ve görevlerle birlikte kentli hak ve sorumlulukları hakkında bilgilenmelerinde, kente aidiyet duygularının güçlenmesinde,sorun çözümüne katılarak özgüvenlerinin gelişmesinde, tarihi ve kültürel miras ile çevre etkileşme ve koruma bilincinin yerleşmesinde ve sosyalleşmede etkilidir. Öte yandan 2010-2013 İstanbul Bölge Planında yer alan; yerel ağlar, katılımcılık ve işbirliğinin geliştirilmesi stratejik amacının altında toplumda gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi hedefi bulunmaktadır. Bu bağlamda gençler arasında gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması bu stratejinin hayata geçirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

ÖRNEK PROJELER

 

1. İlk ve ortaöğretime devam eden öğrenciler ile eğitim ve istihdam dışında olan gençlerin serbest zamanlarının, eğitim, bilim, sanat ve kültür faaliyetleri ile değerlendirilmesinin sağlanması ve sosyo-kültürel gelişimlerinin temini için hizmet modelleri geliştirilmesi

 

2. Çocuk ve gençler için hizmet sunan merkezlerden düzenli faydalanılması için bütüncül ve sürdürülebilir hizmet modellerinin ve ortaklıkların geliştirilmesi

 

3. Genç girişimcilik kültürünü artırmayı hedefleyen genç girişimci laboratuvarlarının geliştirilmesi

 

4. Gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen iş dünyası -eğitim kurumları işbirliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi

 

5. Çocuklar ve gençler için yaratıcı eğitim model ve uygulamalarının geliştirilmesi

 

6. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi

 

7. Çocuk ve gençlere yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve maruz kalanlara psikolojik, sosyal ve hukuki yardım sağlanması

 

8. Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,

 

9. Madde bağımlısı çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması ve bağımlılık konusunda ailelerin bilinç ve duyarlılığının artırılması

 

10. Devlet korumasından çıkmış gençlerin sosyal hayata uyumunun güçlendirilmesi ve izlenmesi

 

11. Sokakta çalışan kimsesiz çocukların eğitime devam etmelerinin sağlanması

 

12. Gençlerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayacak kariyer merkezlerinin kurulması

 

 

BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU: KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

• Valilik,

• Kaymakamlıklar,

• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının

İlde Bulunan En Üst Birimleri,

• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,

• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler,

Yüksekokullar, Enstitüler,

• Sanayi ve Ticaret Odası,

• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,

• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 08.05.2012

HİBE MİKTARI:

ASGARİ   :    200.000 TL

AZAMİ     : 1.000.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

 

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074