İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi ve Başvuru Rehberi

BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESDEK PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ

 

Programın genel hedefi, Dokuzuncu Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

 

Bu program ile İstanbul’un bilgi ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmesi, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir bölge olması hedeflenmektedir.

Bu nedenle, projelerin bilgi ve teknolojinin üretilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ekonomik değere dönüştürülerek İstanbul Bölgesi’nin bu alanda küresel bir merkez haline getirilmesine, bilgi ve teknoloji kullanımının artırılmasına katkıda bulunması gerekmektedir.

 

ÖNCELİKLER:

 

Öncelik 1: Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını

sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım

alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi

 

Bölgede ileri teknolojilere dayalı ekonomik faaliyetlerde yaratılan katma değerin artırılması ve bilgi ve

teknoloji üretimine imkan veren bir ortamın oluşturulması amacıyla, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını destekleyecek üniversite, kamu ve iş dünyası işbirliklerinin oluşturulması; disiplinlerarası yaklaşımların desteklenmesi,ortak kullanım alanlarının (yenilik aktarım merkezleri, mükemmeliyet merkezleri, kuluçka merkezleri, laboratuvar vb.) kurulması, mevcut ortak alanların geliştirilmesi ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Öncelik 2: Bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik

girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

 

Bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin yerel ölçekte üretilmesi, hizmetler sektöründe yenilikçi uygulamaların ve yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesi yoluyla Bölgede verimliliğin artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Yeni ürün ve süreçlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ile bu alandaki girişimcilik kapasitesinin artırılması ve Bölgedeki patent, faydalı model, tasarım vb. sayılarının artırılması amaçlanmaktadır.

 

Öncelik 3: Rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi

 

Bölgede bulunan kurum ve kuruluşlar ile işgücünün rekabetçiliğini ve yenilik üretme kapasitesini güçlendirmek,kurum ve kuruluşların hizmetlerinde bilgi ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

BAŞVURU AHİPLERİNİN UYGUNLUĞU: KİMLER BAŞVURABİLİR

• Valilik,

• Kaymakamlıklar,

• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının

İlde Bulunan En Üst Birimleri,

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,

• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler,

Yüksekokullar, Enstitüler,

• Sanayi ve Ticaret Odaları,

• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,

• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

PROJE KONULARI

 

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program önceliklerinin kapsamına giren

projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Bu program kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:

 

1. Eğitim, kapasite geliştirme merkezleri, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent

ofisleri gibi işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak

hizmet yapılarının oluşturulması,

2. Uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim ve denetimine yönelik hizmet yapılarının oluşturulması,

3. Biyoteknoloji, nanoteknoloji alanlarında üniversiteler arasında ve üniversitelerle iş dünyası arasında

işbirliği platformlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,

4. Sektörel ve teknolojik iş geliştirme ve ticarileştirme merkezlerinin kurulması,

5. Ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik bilgi ve işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi

ile mevcut ağlara katılımı sağlayacak çalışmaların yapılması,

6. Ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko-inovasyon alanında İstanbul için uygun olan sektörlerde örnek

uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi,

7. Üniversite-iş dünyası işbirliği, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi,

8. İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar

yapacak İleri Üretim Merkezleri kurulması,9. Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme ve üretimle ilgili teknoloji konularında çalışmalar yapacak Üretim Öğrenme Merkezleri kurulması,

10. Bölgede, araştırma alanlarına, teknoloji ve ekonomi ile ilgili faaliyetlere ilişkin envanterlerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine imkan verecek veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,

11. Kentsel hizmetlerin ve bilgiye erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi ve sunulması,

buna yönelik teknolojilerin ve bilişim altyapısının geliştirilmesi,

 

12. Ulaşım yoğunluğunun engellenmesi, farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu, mevcut altyapının verimli kullanılabilmesi ve ulaşım talebinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bilgi teknolojilerinin

kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar,

 

13. Savunma teknolojileri, kablosuz sistemler vb. alanlarda yapılan Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının

artırılmasına yönelik işbirliği ağlarının kurulması,

 

14. Nanoteknolojinin sağlık, çevre, enerji, elektronik, bilgisayar, tekstil ve malzeme gibi farklı sektör

ve alanlarda kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması.

SON BAŞVURU  TARİHİ : 23/03/2012 saat 17:00’dır.

DESTEKLERİN TUTARI

 

• Asgari tutar: 300.000 TL

• Azami tutar: 2.000.000 TL

 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074