İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEKLERİ

İpekyolu Kalkınma Ajansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak, 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. “Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile turizm zenginliği yaratmak, geçmişten gelen ticaret birikimiyle Ortadoğu’da lojistik merkezi haline gelmek, tarımdaki çeşitliliği ve sanayideki rekabet gücünü geliştirerek sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü olmak”tır.
Teknik desteğin amaç ve önceliklerine Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda yer verilmektedir. Buna göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000,00 TL’yi aşamaz.31.12.2012 son başvurudur.
Başvuru sahipleri:
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler yararlanabilir.

Örnek Teknik Destek Konuları
• Hibe Mekanizmaları ve Projecilik Kültürü
• Finans ve Pazarlama yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• İş Planlaması
• Markalaşma ve Patent Hakkı
• Restorasyon ve Onarım
• Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
• Mesleki Eğitim Planlaması
• KBS, E-Devlet Uygulamaları, SGK ve Say2000i Sistemleri
• Engelli Vatandaşlara Yönelik Bağımsız Hareket Edebilme Eğitimleri
• Finansal Tabloların Analizi
• Kurumsallaşma Ve Kurumsal Kapasite Geliştirme

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074