Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Destekleri Başlıyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Destekleri: Hakkâri İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı başlıyor.
Hakkâri İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Program Türü: Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı
Son Başvuru Tarihi 07.09.2012
Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012
Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012

Genel Amaç: Programın amacı, Hakkâri İlinin meyvecilik ve sebzecilik potansiyelini harekete geçirmek, komşu ülkelere yönelik potansiyel ihraç ürünleri üretimini teşvik etmek ve böylece il ekonomisinin canlandırılmasını sağlayarak Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Öncelik 1 : Başta ceviz olmak üzere, kapama (tek çeşit meyve üretimi yapılan) meyve bahçelerinin kurulması
Öncelik 2 : Yenilenebilir enerji kaynağı kullanan seraların oluşturulması
Bütçe Kısıtları 1. Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam destek miktarının %10’unu aşamaz.
2. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.
3. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2’sini geçemez.
4. Görünürlük maliyetleri destek miktarının %1’ini geçemez.
Bütçe 4.000.000 TL
Destek Miktarı
Asgari tutar: 20.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %75’inden fazla olamaz
Süre: 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
• Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler ve KOBİ’ler
• Kooperatifler
• Birlikler
• Vakıflar
• Ziraat odaları
• Belediyeler
• Üniversiteler
• Köylere hizmet götürme birlikleri
Başarı Kriterleri
Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Ayrıca bir projenin başarılı sayılabilmesi için mali ve yönetim kapasitesinden en az 12 puan; ilgililik bakımından en az 15 puan alması gerekmektedir.
YER :
Hakkâri İli (Başvuru sahipleri dört ilden herhangi birinde kayıtlı olabilecek olsa da sunulacak projelerde uygulama alanı sadece Hakkâri İli olacaktır.)

BAŞVURUMU NASIL YAPARIM? :
Başvurular sadece Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ait internet sitesi (www.daka.org.tr) üzerinden yapılabilir. Başvuru formu ve ekleri sistem aracılığıyla doldurulduktan sonra başvuru sırasında istenen ilgili destekleyici belgelerin tümü sisteme bir tarayıcı (scanner) marifetiyle yüklenmelidir. Çevrimiçi (Online) başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı video kaydına www.daka.org.tr adresinin “Hızlı Erişim” menüsü altındaki Proje Hazırlama Kılavuzu bölümünden ulaşılabilmektedir. Çevrimiçi (Online) başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin barkodlu çıktısı sistem üzerinden alınarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına son başvuru tarihine kadar iletilmelidir.
Formlar ve ayrıntılar için tıklayınız.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı
Program Türü Mali Destek Programı / Proje Teklif Çağrısı
Son Başvuru Tarihi 07.09.2012
Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012
Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012
Genel Amaç: Bölge işletmelerinin enerji girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayarak sektörel rekabet güçlerinin artırılması ve Bölge’de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesidir.
Öncelik 1 : Güneş enerjisi ve hidrolik güç kaynakları ile elektrik üretimi sağlayan yatırım projeleri.
Öncelik 2 : Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından (biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle, çöpgazı dâhil, vb.) elektrik üretimi sağlayan yatırım projeleri.
Öncelik 3 : Yenilenebilir enerji kaynaklarının sulama, ısıtma ve kurutma amaçlı kullanımını sağlayan projeler.
Öncelik 4 : Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Ar-Ge ve tanıtım faaliyetlerini içeren projeler.
Bütçe Kısıtları
1. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.
2. Görünürlük maliyetleri destek miktarının %1’ini geçemez.
3. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2’sini geçemez.
Bütçe 5.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar : 100.000 TL
Azami tutar : 700.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %75’inden fazla olamaz
Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında belirlenen işletmeler,
veya
TRB2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren;
• Yerel yönetimler,
• Üniversiteler,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
• Kooperatifler (yapı ve tüketim kooperatifleri hariç) ve birlikler
Başarı Kriterleri Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Ayrıca, projelerin başvurularının başarılı sayılabilmesi için mali ve teknik değerlendirme tablosunun “mali ve yönetim kapasitesi” bölümünden en az 9 puan alma koşulu aranacaktır.
YER :
TRB2 (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) Bölgesi

BAŞVURUMU NASIL YAPARIM? :
Başvurular sadece Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ait internet sitesi (www.daka.org.tr) üzerinden yapılabilir. Başvuru formu ve ekleri sistem aracılığıyla doldurulduktan sonra başvuru sırasında istenen ilgili destekleyici belgelerin tümü sisteme bir tarayıcı (scanner) marifetiyle yüklenmelidir. Çevrimiçi (Online) başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı video kaydına www.daka.org.tr adresinin “Hızlı Erişim” menüsü altındaki Proje Hazırlama Kılavuzu bölümünden ulaşılabilmektedir. Çevrimiçi (Online) başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin barkodlu çıktısı sistem üzerinden alınarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına son başvuru tarihine kadar iletilmelidir.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074