Ulusal Destekler

Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri


altTürkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden bir şirketin, pazar potansiyellerini realize ederek pazar paylarını arttırması ile ürünlerimizin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunacak şirket kurmaları, depo ve mağaza açmaları ve işletmelerinden doğacak giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Destekleri


altTarım ve Köyişleri Bakanlığı; Kalkınma plan ve programları doğrultusunda kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıya destekler vermektedir.

 

 

Kalkınma Ajansı Destekleri


altBölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır.Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.Kurulumunu tamamlayan Kalkınma Ajansları, periyodik olarak destek programları açıklamaktadır.

Tübitak Destekleri


altTeknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz sanayi kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

Kosgeb Destekleri


altİmalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlamak amacıyla kurulan KOSGEB,  kobi’ lere 6 ana başlık altında verilecek yeni destek sistemi ile, işletmelerin bundan sonraki dönemde proje bazlı olarak desteklenmesini hedeflemiştir. “Kobi Proje Destek Programı”, “Tematik Proje Destek Programı”, “İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı”, “Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı”, “Girişimcilik Destek Programı” ve “Genel Destek Programları” başlıkları altında destek sağlıyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Destekleri


altSanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak çalışan bakanlıktır. Buna yönelik olarak, sanayi ve ticaret alanlarında plan, program, strateji ve politikalar geliştirmek, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlara, güvenli ve sürdürülebilir iş ve rekabet ortamı yaratmak, tüketici haklarının korunmasına yönelik desteklerle ileri teknoloji ve yenilikçiliğe dayalı ve yüksek katma değer yaratan bir üretim kültürü oluşturmaya hizmet etmek amacıyla çeşitli destekler vermektedir.

PROJİNAL PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK REKLAM ORG. ÇEVİRİ TERCÜME BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No : 284096 PIC No: 948428074